Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • Hakim ve Savcı Adaylarının Eğitimi Hakkında Kanun

  HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ
                          VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
      Kanun Numarası          :3221
      Kabul Tarihi            :6/6/1985
      Yayımlandığı R.Gazete   :Tarih: 15/6/1985 Sayı: 18785
      Yayımlandığı Düstur     :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 476
                               BİRİNCİ KISIM
                               Kuruluş ve Görev
      Kuruluş

      Madde 1 – Adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini
  sağlamak üzere, Ankara`da Adalet Bakanlığına bağlı Hakim ve Savcı Adayları
  Eğitim Merkezi kurulmuştur.
      Görev


      Madde 2 – Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:
      a) Adli ve idari yargıda hakim ve savcı adaylarını, mesleğin gerektirdiği
  onur, tarafsızlık ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetiştirmek, hakim-
  lik ve savcılığa hazırlamak,
      b) Yükseköğrenimde edinilen bilgilerin uygulamaya yansıtılmasını, yargı
  ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinde adayların mesleki öğretim ve eği-
  timlerinin yapılmasını sağlamak,
      c) Adaylara, hukuk uygulamasının genel ve temel kavramlarını vermek, ada-
  let hizmetleri ve yargı ile ilgili metinleri yazma usul ve kurallarını öğret-
  mek,
      d) Konferanslar, seminerler ve benzerlerini düzenlemek,
      e) Adayların yetiştirilmeleri için verilecek diğer görevleri yerine getir-
  mek.
                               İKİNCİ KISIM
                         Eğitim Merkezinin Teşkilatı
                               BİRİNCİ BÖLÜM
                       Eğitim Merkezi Başkanlığı
      Eğitim Merkezi Başkanlığı

      Madde 3 – 1. (Değişik birinci fıkra: 12/5/1988 – 3446/3. md.) Hakim ve Sav-
  cı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı bir Başkan ve iki başkan yardımcısı ile
  bir bürodan oluşur.
      2. Başkanın görevleri şunlardır:
      a) Eğitim merkezini temsil etmek,
      b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda
  uygun göreceği tedbirleri almak,
      c) Eğitim kurulunda ve öğretim kadrosunda çeşitli sebeplerle boşalma veya
  görevlilerin mazereti hallerinde, boş kadrolar dolduruluncaya kadar ve maze-
  retlerin devamı süresince, Eğitim Merkezi öğretim görevlilerini uzmanlıklarına
  uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,
  KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK – 2)
      d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
      3. (Değişik: 12/5/1988 – 3446/3. md.) Başkan yardımcıları başkanın verdiği
  görevleri yaparlar.
      4. Büronun teşekkülü ve görevleri yönetmelikte gösterilir.
      Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcılarının atanması

      Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 12/5/1988 – 3446/4. md.) Eğitim Merkezi
  Başkanı, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasın-
  dan; başkan yardımcıları, en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şartıyla adli
  ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatları alınmak suretiyle
  Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar.
      Süresini dolduranlar yeniden atanabilirler.
                               İKİNCİ BÖLÜM
                    Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri
      Eğitim Kurulu

      Madde 5 – 1. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanının başkanlığında aşağıdaki üye-
  lerden oluşur.
      a) Adalet Bakanlığı müsteşarı,
      b) Yargıtayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye,
      c) Danıştayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye,
      d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara`daki üniversitelerin hukuk alanıyla
  ilgili öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye,
      e) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairasi Başkanı,
      f) Eğitim Merkezi Başkanı.
      2. Seçimle gelen üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolan üyeler
  tekrar seçilebilir.
      3. Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Eğitim Merkezi Başkanlığınca yerine
  getirilir.
      Eğitim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hal-
  lerde Kurulu toplantıya çağırabilir.
      Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı
  Müsteşarı Başkanlık eder.
      Eğitim Kurulunun görevleri, toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer
  hususlar yönetmelikte gösterilir.
      Öğretim görevlileri

      Madde 6 – 1. Eğitim Merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlileri; Ada-
  let Bakanının talebi üzerine, yetkili kurul ve organlarınca ek görevle
  görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi,
  üniversite öğretim üyeleri, meslekte fiilen on yılını tamamlamış; avukat, adli
  ve idari yargı hakim ve savcısı ile diğer uzmanlardan oluşur.
      2. Eğitim görevlileri, bu Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belirlenen,
  hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine dair görevleri yerine
  getirirler.
      3. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelik-
  le belirlenir.
                                 ÜÇÜNCÜ KISIM
                 Eğitim Merkezine Kabul ve Meslek Öncesi Eğitim
      Eğitim Merkezine kabul

      Madde 7 – Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre adli ve idari yargı-
  da hakim ve savcı adaylığına atananlar, Eğitim Merkezine kabul edilirler.
      Adaylar, Eğitim Merkezinde yatılı olarak kalabilirler.
      Eğitim süresi ve dönemleri

      Madde 8 – Meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre üç dönemi kapsar.
      1. Hazırlık eğitimi dönemi; 3 ay sürelidir. Bu dönemde, adaylara hukuk uy-
  gulamasının genel ve temel kavramları verilir. Adalet hizmetleri ve yargı ile
  ilgili metinleri yazma usul ve kuralları öğretilir. Belli konularda konferans-
  lar düzenlenir. Adayların, meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve
  uygulamada görülen problemler anlatılır.
      2. Staj dönemi onsekiz ay sürelidir.
      a) Adli yargı hakim ve savcı adaylarına; bu dönemin bir yılı adliye mahke-
  melerinde, üç ayı Cumhuriyet savcılıklarında, üç ay diğer adalet dairelerinde;
      b) (Değişik: 11/9/1987 – KHK 276/.1 md; Aynen kabül: 24/2/1988 – 3409/1.
  md.) İdari yargı hakim adaylarına bu dönemin altı ayı Danıştayda, altı ayı il
  valiliklerinde, altı ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde tamamlatı-
  lır.
      Adli yargı hakim ve savcı adaylarından stajlarını Ankara`da yapanlar mahke-
  medeki stajlarının son üç ayını Yargıtayda yaparlar.
      3. Son eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dönemde adaylara toplu olarak,
  ilk iki dönemde kazandıkları bilgilerin tartışma ve uygulaması yaptırılır;
  kamu hukuku, özel hukuk ve idare hukuku alanlarından seçilecek problemler çöz-
  dürülür ve kararlar yazdırılır.
      Hazırlık eğitimi ve son eğitim, eğitim merkezinde yapılır.
      4. (Değişik: 11/9/1987 – KHK 276/1 md; Aynen kabül: 24/2/1988-3409/1. md.)
  Stajın; Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına
  dair diğer hususlar Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarı-
  lacak yönetmelikte, il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılaca-
  ğı ise Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte
  gösterilir.
      (Ek fıkra: 3/8/1993 – KHK – 493/2 md.; İptal Ana.Mah.`nın 6/10/1993 tarih ve
  E.1993/38, K.1993/36 sayılı kararı ile.)
      Yıllık izin ve eğitimden sayılacak günler

      Madde 9 – Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık
  izin verilir.
      İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş
  güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
      Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılan-
  lar, geri kalan sürelerini terhislerini takip eden bir ay içinde başvurmak kay-
  dıyla tamamlarlar.
      Eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair hususlar
  yönetmelikte gösterilir.
      Eğitim sonu sınavı

      Madde 10 – (Değişik : 8.1.2003 t. 4781 sk)
     Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen
  konularla ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar.
      Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir.

      Sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve atanmaları

      Madde 11 – (Değişik : 8.1.2003 t. 4781 sk)
     Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri
  ile atanmaları, Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. (1)

                               DÖRDÜNCÜ KISIM
                              Çeşitli Hükümler
      Atamalar

      Madde 12 – (Değişik: 12/5/1988-3446/5. md.) Eğitim merkezinde, başkan ve
  başkan yardımcıları dışındaki personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
  2451 sayılı Kanun hükümlerine göre atanır.
      Yatılı tesisler

      Madde 13 – Adayların kalmalarını sağlamak için Adalet Bakanlığınca Anka-
  ra`da yatılı tesisler kurulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır (Ek cümle:
  12/5/1988-3446/6. md.) Eğitim Merkezinde çalışan personel de adaylara çıkarı-
  lan yemek tabelasına dahil edilir.
      Eğitim Merkezinin yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları ile giderleri
  Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
      Mecburi hizmet

      Madde 14 – Adaylar, Eğitim Merkezinde geçirdikleri sürelere göre mecburi
  hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygula-
  nır.
      Uygulanacak hükümler

      Madde 15 – Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan
  hallerde, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.
      Ders ücreti:

      Ek Madde 1 – (Ek: 11/9/1987 – KHK 276/2 md.; Aynen kabul: 24/2/1988-3409/
  2. md.) Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;
      a) Üniversite öğretim üyelerine, Yükseköğretim Personel Kanununa göre,
      b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için
  profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı dere-
  cede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders
  ücreti miktarınca ders ücreti ödenir.

      Geçici Madde 1- Bu Kanun gereği ihtiyaç duyulan yatılı tesisler, Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde yapım veya satın
  alma yoluyla sağlanır.

      Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce staja başlamış
  olan adaylar hakkında, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
  ————————-
  (1) Bu maddede yer alan “yazılı sınav” ibaresi 24/1/1990 tarih ve 3611 sayılı
      Kanunun 7 nci maddesi ile “sözlü sınav” olarak değiştirilmiş, daha sonra
      sözkonusu 7 nci madde Anayasa Mahkemesinin 20/11/1990 tarih ve E.1990/13,
      K.1990/30 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine “sözlü sınav” ibaresi
      metinden çıkarılmıştır.

     Geçici Madde 3- Eğitim Medkezinin kadro ihtiyacı,Bakanlığın kadroların-
  dan Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf,unvan ve derece değiştirilmek suretiyle
  karşılanır.

      Geçici Madde 4- Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler,Adalet Bakanlığınca
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlanarak yürür-
  lüğe konur.

      Geçici Madde 5 – (Ek: 3/8/1993 – KHK – 493/3 md.; İptal: Ana.Mah.`nin
      6/10/1993 tarih ve E.1993/38, K.1993/36 sayılı kararı ile)
      Yürürlük

      Madde 16 – Bu Kanun, yayımı tarihini takibeden mali yılbaşında yürürlüğe
  girer.
      Yürütme

      Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                                  *
                                 * *
      6/6/1985 TARİH VE 3221 SAYILl ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER
      1. 24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

      Geçici Madde 1 – 2 – (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunla ilgili oldu-
  ğundan o Kanun sonuna alınmışlardır.)

      Geçici Madde 3 – Hakim ve Savcı adayları eğitim merkezi tesisleri, alınan
  tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye
  göre atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin
  kapasitesi gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar
  dairesinde yapılır.

      Geçici Madde 4 – (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunla ilgili olduğundan
  o Kanunun sonuna alınmıştır.)

      Geçici Madde 5.- 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
  Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987
  Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve
  Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile
  Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985
  Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve
  657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine
  kadar geçerlidir.

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |