Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu d harfi ile başlayanlar

   Dâfi  :
   Defi’de, savuda bulunan kimse
   
   Dahiliye Vekâleti :
   İçişleri Bakanlığı
   
   Dâyin :
   Borç veren; alacaklı

   Deâvî  :
   Davalar
   
   Defaât :
   Kereler; kezler; yollar

   Def’aten :
   Bir defada; birden

   Defâtir :
   Defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar
   
   Def’i def :
   Def’e karşı def’; savuya karşı savu

   Defter-hâne  :
   Taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt
   
   Defter-i hakanî  :
   Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

   Defter-i hakanî idaresi :
   Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

   Değer baha :
   Bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat

   Delâlet  :
   Gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık
   
   Delâlet-i bil’işare  :
   Işaret ederek, hatırlatarak gösterme
   
   Delil :
   Kanıt; tanıt; ipucu

   Delil-i celî :
   Aşikar delil; belli, apaçık kanıt

   Demirbaş :
   Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

   Demokratik devlet :  
   Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.
   
   Depozito :
   Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.
   
   Der-akap :
   Hemen; arkasından

   Derc etmek  :
   Araya sokmak; arasına sıkıştırmak
   
   Derceb etmek :
   Cebe atmak; kendine alıkoymak

   Derç :
   Sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

   Der-dest-i rü’yet :
   Dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

   Der-kâr :
   Malum; aşikar; bilinen; belli

   Dermeyan etmek :
   Ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

   Der-piş :
   En önde; göz önünde bulunan; öngörü

   Der-pîş etmek :
   Öngörme; göz önünde bulundurma

   Der-uhte :
   Üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

   Desise :
   Hile; oyun; entrika

   Devair  :
   Daireler
   
   Devlet Şurası :
   Danıştay

   Devletler Özel Hukuku :
   Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.

   Devremülk hakkı :
   Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

   Deyn   :
   Borç
   
   Disiplin cezaları :
   Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.
   
   Dîvân-ı Muhasebat :
   Sayıştay
   
   Donatan :
   Gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir
   
   Dûçâr :
   Tutulmuş; uğramış; yakalanmış

   Dûn   :
   Aşağı; aşağılık; altta; aşağıda
   
   Dûr  :
   Uzak
   
   Düstûr :
   Kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi
   
   Düzenleme  :
   Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet

   

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

   

  hukuk , hukuki, sözlük, sozluk, sözlüğü, sozlugu, terim, terım, kavram, terimler, terımler, kavramlar, ne, nedir, ne demek, nedemek, oku, ara, bul, tanımla, tara, indir , yukle, yükle, d harf, d harfi, d harfi ile başlayan, d harfi ile başlayanlar, hukuk hukuki sözlük sözlüğü d harf harfı harfi harfiyle harfi ile başlayan baslayan başlayanlar kavram kavramlar terim terım terimler nedir ne demektir bul oku ara indir ındır yukle yükle

You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |