Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu e harfi ile başlayanlar

  Ebniye :
  Binalar; yapılar

  Ecnebî :
  Yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  Ecr-i müsemmâ :
  Taraflar arasında belirlenen ücret

  Ecrimisil :
  Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  Eda :
  Edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  Eda davası :
  Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  Edeb :
  Iyi terbiye; naziklik; usluluk

  Edim :
  Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

  Ef’âl :
  Eylemler; fiiller, işler; ameller

  Efrâd :
  Fertler; bireyler

  Ehil :
  Ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  Ehl-i hibre :
  Bilirkişi

  Ehl-i vukûf :
  Bilirkişi

  Ekalliyet(akalliyet) :
  Azınlık

  Eklenti :
  Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

  Ekser :
  Daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  Ekseriyet :
  Çoğunluk

  Ekseriyeti ara :
  Oy çokluğu

  Elfaz :
  Kelimeler; sözler

  Elîm :
  Elemli; kederli acılı

  El-yevm :
  Bugün; şimdi; halen

  Emlak vergisi :
  Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

  Emlâk-i sirfe :
  Yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  Emr-i makzî :
  Hükme bağlanmış iş

  Emtea :
  Ticaret konusu her türlü mal

  emtia :
  eşya, mallar.

  Emval :
  Mallar; mülkler

  Emvâli menkule :
  Taşınır mallar;taşınabilir mallar

  Enfüsi :
  Öznel; subjektif

  Enkaz :
  Bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  Envai mesalih :
  Işlerin çeşitliği

  Erbaa :
  Dört

  Erbâb :
  Ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  Erbâb-ı vukuf :
  Bilirkişiler

  Esbab-ı mucibe :
  Gerekçe; gerektirici sebepler

  Eshâb :
  Sahipler; bir şeyin malikleri

  Esham :
  Pay senedi; hisse senedi

  Eslem :
  En selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  Esnaf :
  Ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.

  Eşcar :
  Ağaçlar

  Eşhas :
  Şahıslar; kişiler; kimseler

  Eşkâl :
  Biçimler; suretler; tarzlar

  Etfal :
  Çocuklar, sübyanlar.

  Evkaf :
  Vakıflar

  Evleviyet :
  Tercihli; haydihaydi; öncelikle

  Evrâk :
  Yapraklar; kağıtlar; arşiv

  Evrâkı müsbite :
  Ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  Evsaf :
  Nitelikler

  Evsafı mümeyyize :
  Belirgin nitelikler

  Evvelâ :
  Birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  Evvelemirde :
  Herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  Ezcümle :
  Özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  Ezmân :
  Zamanlar, vakitler; anlar; çağlar

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

  hukuk , hukuki, sözlük, sozluk, sözlüğü, sozlugu, terim, terım, kavram, terimler, terımler, kavramlar, ne, nedir, ne demek, nedemek, oku, ara, bul, tanımla, tara, indir , yukle, yükle, e harf, e harfi, e harfi ile başlayan, e harfi ile başlayanlar, hukuk hukuki sözlük sözlüğü d harf harfı harfi harfiyle harfi ile başlayan baslayan başlayanlar kavram kavramlar terim terım terimler nedir ne demektir bul oku ara indir ındır yukle yükle

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |