Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu h harfi ile başlayanlar

    Hacet   Gerek; gereklilik

    Hâcir   Hicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta)
   
  Haciz   Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması.

    Hâdis   Meydana gelen; çıkan; yeni çıkan

    Hafiyyen   Gizli olarak; saklı olarak; gizlice

    Hafriyat   Kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma

    Hail   Duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller

    Haiz   Sahip; elde bulunduran; taşıyan

    Hak   Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir

    Hak ehliyeti   Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.

    Hakikiye   Hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten

    Hakk   Doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse

    Hakkaniyet   Hak ve adalete uygunluk; doğruluk

    hakkı hıyar   seçimlik hak

    Hakk-ı mesil   Su yolu hakkı

    Hakk-ı mürûr   Geçit hakkı

    Hakk-ı şuf’a   Önalım hakkı

    Hakk-ı şürb   Içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı

    Haksız fiil   Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir

    Haksız iktisap   Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene
  dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu

    halefiyet   ardıl, yerine geçme, yerine geçen

    Halel   Bozma; bozukluk; eksiklik; zarar

    Haleldar olmak   Bozulmak; çiğnenmek

    Hali sabıka irca   Eski hale getirme

    Halita   Karışım

    Harâc-ı mukaseme   Arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden
  yarısına kadar alınan vergi

    Harâc-ı muvazzaf   Arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne
  göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi

    Hariciye Vekâleti   Dışişleri Bakanlığı

    Hârîm   Başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem

    Harnup   Keçi boynuzu

    Hartama   Pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta;

    Has   Sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme;
  etrafını çevirme; vakfetme

    Hasârât   Zararlar; ziyanlar; hasarlar

    Hasb-el-kanun   Kanun gereği

    Hasb-el-memuriyye   Memuriyet gereği

    Hasebiyle   Yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle

    Hasılat Kirası   Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası.

    Hasîm   Iki düşmandan herbiri

    Hâsim   Hasmeden; kat’eden, kesip atan

    Hasren   Muhasara ederek; etrafını çevirerek

    Hâss   Özgü

    Hatîa   Günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık

    Havale   Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya
  benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.

    Hâvi   Kapsar; kapsayan; içeren; içerir

    Havza-i fahmiyye   Kömür havzası; kömür bulunan bölge

    Haylûlet   Engel olma; araya girme; yolu kapama

    Hayr (hayır)   Iyilik; iyi; faydalı iş; yarar

    Hayrât   Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese

    Hazine   Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir
  taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt; devlet kasası.

    Heder olma   Ziyan olma

    Hedm   Yıkma; harap etme

    Hıfz   Saklama; koruma

    Hibe   Bağışlama

    Hidematı amme   Kamu hizmeti

    Hilafı   Tersi; aksi; zıddı

    Hilkat   Yaratılma; yaratılış; tabiat

    Himaye   Koruma; korunma; birine arka çıkma

    Hini dava   Dava sırasında

    Hini hacet   Gerektiğinde

    Hisse-i şayia   Yaygın hisse; ortak pay

    Hitâm   Son; bitim; tükenme; nihayet

    Hizmet sözleşmesi   İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme.

    Hod-be-hod   Kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden

    Huda   Aktarma

    Hudûs   Sonradan peyda olma

    Hukuki işlem   Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca
  yönelttiği irade açıklaması.

    Hukuki tağyir   Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul
  eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi

    Hukukun şeklî kaynakları   Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.

    Hulâsa   Özet

    Hulûl   Gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi

    Husule gelmek   Doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak

    Husûmet   Hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı
  taraf olma

    Husûsat   Bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler;
  maddeler

    Hususî   Özel; kişiye ait

    Hüccet   Senet; delil; belge

    Hükkâm   Hakimler; yargıçlar

    Hükmî şahsiyet   Tüzel kişilik

    Hükümsüzlük   Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

    Hüsnü ceryan   Iyi icra etmek

    Hüsnüniyet   Iyiniyet

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

  hukuk , hukuki, sözlük, sozluk, sözlüğü, sozlugu, terim, terım, kavram, terimler, terımler, kavramlar, ne, nedir, ne demek, nedemek, oku, ara, bul, tanımla, tara, indir , yukle, yükle, h harf, h harfi, h harfi ile başlayan, e harfi ile başlayanlar, hukuk hukuki sözlük sözlüğü h harf harfı harfi harfiyle harfi ile başlayan baslayan başlayanlar kavram kavramlar terim terım terimler nedir ne demektir bul oku ara indir ındır yukle yükle

  Cumartesi, Eylül 19th, 2009 at 17:17
Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |